BuzzBundle Professional 2.36.2

BuzzBundle Professional 2.36.2

Link-Assistant.Com: SEO Software - 159,4MB - Shareware
Social media management can be extremely time-consuming. But not when you have BuzzBundle social media management tool! With BuzzBundle by your side, there is no need to browse each social network separately to find brand mentions -BuzzBundle will do it FOR you. Here are just some of the things you can do with BuzzBundle - and save yourself time: *Find all brand mentionssocial links on Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, YouTube, blogs and forums. *Find discussions on relevant topics and join them from BuzzBundle *Reply using either your company's account or a personal one *Add important discussions to favorites to return to them later *Like, retweet or share messages, or send PMsDMs right from BuzzBundle *Post updates to several networks at once *Schedule posts to be published at a set time *Add images to go along with your posts, or upload YouTube videos *Shorten URLs when posting with BuzzBundle *Get analytics on how the number of brand mentions changes over time *And much more! And the best part is that you can try BuzzBundle right now absolutely for Free! Don't take our word on it - check it out for yourself. Click Download to get your copy of BuzzBundle!

Tổng quan

BuzzBundle Professional là một Shareware phần mềm trong danh mục Phát triển mạng được phát triển bởi Link-Assistant.Com: SEO Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của BuzzBundle Professional là 2.36.2, phát hành vào ngày 17/07/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 13/11/2014. Phiên bản phổ biến nhất là 2.30.6, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

BuzzBundle Professional yêu cầu bất kỳ hệ điều hành Windows để chạy trên máy tính, nó sẽ được cài đặt trên. Tải về tập tin có kích thước 159,4MB.

BuzzBundle Professional Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho BuzzBundle Professional!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có BuzzBundle Professional cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Link-Assistant.Com: SEO Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại